Уч.програми маникюр

ПРОГРАМА Е

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН

НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Професионално направление:код

815ФРИЗЬОРСТВО И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИНаименование на професията:код

815030МАНИКЮРИСТ – ПЕДИКЮРИСТНаименование на специалността:код

8150301МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА Степен на професионална квалификация:ВТОРА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА ПРОФЕСИЯТА “МАНИКЮРИСТ – ПЕДИКЮРИСТ”

СПЕЦИАЛНОСТ “МАНИКЮР, ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА”

След завършване на професионалното обучение по професията,

обучаемите придобиват:

ЗНАНИЯ

ЗА:

прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и за опазване на околната среда,

познава и използва личните предпазни средства;

комуникира ефективно с клиенти и с колеги, като използва правилно професионална терминология;

разбира своята роля в трудовия процес;

отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задълженията;

познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;

спазва основните принципи на работа;

познава всички видове инструменти, пособия и материали и ги използва правилно;

познава състава и свойствата на препаратите, използвани в козметиката, и тяхното предназначение;

спазва технологичната последователност при извършване на определена манипулация (услуга), процедура;

познава модните тенденции в отрасъла и успешно ги прилага

УМЕНИЯ ДА:

прилага усвоените знания и умения за здравословни и безопасни условия на труд;

спазва общите и специфичните хигиенни норми;

познава инструментите, пособията и материалите, използвани при маникюра и педикюра, и професионално си служи с тях;

познава структурата и растеж на ноктите,

умее да определи състоянието й и да приложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;

познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;

да познава различните болести и нередности по ноктите

познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на ноктите;

изпълнява процедури за поддържане кожата на ръцете и ходилата;

познава видовете, предназначението и начина на ползване на специфичната апаратура;

умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;

познава основните правила за здравословен начин на живот;

умее да разпознава заболяванията на ноктите,които могат да се третират в салона

умее да създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги

спазва технологичната последователност при работа;

определя разходните норми на материали, време, труд, извършва основни счетоводни дейности;

планира и организира изпълнението на текущи задачи и решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;

използва комуникативните си умения при работа с клиенти;

при необходимост използва познанията си по чуждоезикова подготовка;

І. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна, вечерна, самостоятелна, задочна, индивидуална, кореспондентска, дистанционна.

ІI. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА: квалификационен курс.

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ
а/ Минимална възраст – навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
– завършено минимум основно образование

КОНСПЕКТ ПО МАНИКЮР,

ПЕДИКЮР И НОКТОПЛАСТИКА

• Организация на работното място. Дезинфекционни материали

• Анатомия и физиология на кожата

• Структура на кожата

• Функции на кожата

• Анатомичен строеж и елементи на нокътната структура

• Цикъл на растеж на нокъта

• Инфекции по ноктите

• Козметични процедури за ноктите

• Продукти

• Видове маникюр: обикновен, френски и третиращ

• Инструменти и оборудване за маникюр

• Етапи на процедурата за маникюр

• Масаж на ръце

• Терапии при маникюра

• Слинове и мазоли

• Впити нокти –причини за появата и отстраняването им

• Видове педикюр: обикновен, козметичен и медицински (лечебен)

• Инструменти и оборудване на педикюрна кабина

• Етапи на процедурата за педикюр

• Масаж на крака

• Терапии при педикюра

ІІІ. Ноктопластика:

• Видове ноктопластика

• Инструменти и оборудване за ноктопластика

• Етапи на процедурата

• Видове удължители

• Видове гелове за ноктопластика

• Акрил

• Подръжка

• Отстраняване на ноктопластиката

Наименование на учебните предмети Общ брой От тях:
Теория Практика
А Задължителна професионална 174 22 152
I. Теория на специалността маникюр 6 6
1. Хигиена при маникюра и педикюра 6 6
2. Структура и растеж на ноктите 2 2
3. Болести по ноктите 2 2
4. Класически и френски маникюр – избор на форма, начин на пилене 24 24
5. Оформяне и изрязване на кожичките с ножичка и клещи 24 24
6. Лакиране.Декоративно лакиране 20 20
7. Видове декорации.Техники 12 12