Учебни програми фризьорство

У Ч Е Б Е Н П Л А Н 1

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА “ Б “ ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код: 815“Фризьорски и козметични услуги”,
ПРОФЕСИЯ:код: код 8150101 “Фризьор”
СПЕЦИАЛНОСТ: код 815010 “Фризьорство”

Прием:
Срок на обучение: 5 месеца
Общ брой часове: 660 часа
Брой часове по теория: 237 часа
Брой часове по практика: 423 часа
Форма на обучение: дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна,
самостоятелна и дистанционна
Организационна форма: квалификационен курс

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО РАВНИЩЕ
а/ Минимална възраст – навършени 16 години
б/ Медицинско свидетелство доказващо,че на съответното лице професията не му е противопоказана
в/ Документ за входящо образователно равнище
– завършено минимум основно образование

І. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)След завършване на професионалното обучение по професията “Фризьор”, специалност “Фризьорство”, обучаваният трябва:
да знае:Основните правила за поддържане на безопасна работа с оборудването и техниката на работното място;Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, и договорните отношения между работодател и работник;Принципите на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, и ролята на комуникациите при контакт с клиентите;Системите на организация на труда, неговото стимулиране, планиране, отчитане и контрол; установените форми и срокове за водене на оперативната, статистическата и счетоводната дейност;Изискванията на нормативните документи от трудовото законодателство, отнасящи се до различните длъжности;Цел и задачи на материалознанието;Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранванена косата;
Анатомия и физиология на кожата;
Козметичните недостатъци;
Физиологичното действие на масажа;
Новостите в козметиката;
Методите на хигиената;
Пропорциите на човешката фигура;
Основните понятия от цветознанието;
да може:
Здравословно и безопасно да упражнява изучаваната професия и да опазва околната среда – да контролира познаването и използването на личните предпазни средства, да знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, да не допуска в работата си замърсяване на околната среда;Да формулира проблеми, задава въпроси и дава удовлетворяващи отговори, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;Да разпознава опасностите от пожар и да взема противопожарни мерки; да оказва долекарска помощ;Да работи в екипа, съдейства на членовете му за изпълнение на конкретни задачи и търси помощ от тях, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;Да ползва информационна техника и технологии – да знае общите правила за работа с компютър и да умее да ползва информационните системи в професията;
Да се справя с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език;
Дезинфектира инструментите;
Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
Подстригва дамска коса с ножица или бръснач;
Подстригва силно къдрави коси;
Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
Извършва студено дълготрайно къдрене;
Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;
Извършва частично изсветляване на косата;
Боядисва коси в различни тонове;
Извършва къносване на косата, маслена баня и обагряне на върховете;
Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене,
боядисване и изсветляване на дамска коса;Работи с компютърни графики и изображения на дамски прически;